Ett fotoalbum från 1938  Del 2

Sommarhemmet i månsken

I bakgrunden syns en liten halvö, som gränsar omedelbart till Sommarhemmets område och som ägs av arkitekt Bernhard, Stockholm. Bilden tagen från campingområdet med badstranden till vänster. Bryggan skymtar svagt till höger.

Mulnässundet
Detta sund är beläget strax norr om Marum och skiljer en liten ö från Björkö. Ägorna till vänster arrenderas av fanjunkare Elmerz, Mulnäs gård. Sundet är mycket naturskönt och utgör en omtyckt kanotled  för Sommar-hemmets pojkar. En pittoresk liten träbro sammanbinder ön med fastlandet och på ön brukar vanligtvis en skock får beta. 

Köket

Byggnaden, som är uppförd senare än villorna, inrymmer, förutom kök, 3 matsalar, skafferier och vedbod. Köket är  placerat i husets mitt och matsalarna runtomkring. Personalen förfogar över egen matsal, där även gäster serveras. Därintill äta real-skolans pojkar i en stor sal, rym-mande 40 personer, samt gymna-siets pojkar i en mindre sal på 20 personer. Matsalarna ha egna ingångar, liksom köket och skafferierna. Diskvatten värmes i en särskild pannmur, belägen vid stranden.

Deltagarna 1938, 2:a perioden

Motorbåten som synes mitt på bilden, inköptes i juni 1938 och köpet möjliggjordes genom en välvillig donation av Direktör T. Hernód, som även hjälpte Sommarhemmet till en segel-båt. Kanoten till vänster inköpte hemmet för egna medel och kanoten till höger skänktes av kand. Curman. På bilden ses de flesta deltagarna 2:a perioden 1938. På trappan i mitten sitter Sommarhemmets kurator och bredvid honom husmor, fr. S. Nyberg, medan ledaren S.Standar skönjes rakt nedanför husmor på bryggan.

Köket och stranden

Till vänster om köket ligger disk-huset och därefter badhytterna. Denna del av stranden är tämligen stenig och användes icke till badstrand. På stranden ses kandidaterna Juhlin och Gawell.
 

Matsalen
På denna bild märker man väl matsalens vackra läge och  ändamålsenliga konstruktion. På trappan kapten Personne under sin första inspektionsresa till Sommarhemmet den 2 juni 1938.
 Foto:Lektor Olof Hammarsten, Sommarhemmets inspektör.
.


Badstranden

Här ses kapten Personne på Sommarhemmets badstrand.
I bakgrunden kökslokalerna.
 
Foto Lektor O.Hammarsten

Badstranden

Fjärden utanför Sommar-hemmet och som glttrar på bilden är Björköfjärden. Landet till höger är den halvö, som gränsar till hemmet. Sten-sättningen mitt i vattnet härrör förmodligen från något gammalt badhus. Bottnen här består av finaste havssand.

Sjövillan från sjön

Från bryggan som ligger mitt för verandorna, är denna bild tagen. Ett kraftigt räck skiljer grusplanen från stranden  nedanför och en bastant stentrappa för ned till bryggan, där Sommarhemmets båtar ligga förtöjda. Alträdet i för-grunden är numera borttaget för att bereda fri sikt över bad-stranden och bryggan. 

Tallvillan

I denna villa residera gymnasiets pojkar och här bor dessutom ledaren för Sommarhemmet. Dessutom finnas dagrum, tvättrum, hallar, klädesgarderober, förråd m.m. Bygg-naden är liksom Sjövillan vinter-bonad, varför den kan begagnas året om. Under huset ligger huvud-källaren och en visthusbod för trädgårdsredskap. Utanför finnes en platå, kringärdad med järnstaket. Sommarhemmets segelbåt

Ett av de vykort från Sommar-hemmet som fanns att inhandla i handelsboden i Marum, men även i den egna affären i Tallvillan. 

Sjövillan och stranden

Denna bild är tagen från stensättningen mitt i sjön och ger en klar bild av de goda badmöjligheterna. På stranden en kanadensare som tillhör hemmets "flottilj". T.v. vid slutet av stenbarriären ses ett ställ med handfat, vilka begagnas vid tvättning. Tvätrummen i villorna användes nämligen endast vid dåligt väder.

Personal- och gästvillan

Denna villa, som ej ligger inom själva trädgården och tomten, begagnas uteslutande som personalbostäder och gästrum. I bottenvåningen finnas rum för husföreståndarinnan och hennes biträden samt ett f.d. kök, som nyttjas som förråds-lokal för linne och sängkläder. Övre våningen upptages av tre små enkla gästrum. som begagnas av pojkarnas föräld-rar och målsmän vid deras besök på Sommarhemmet. Villan är rustad för vinterbesök och begagnas av kurator och hans medhjälpare som bostad vid deras vistelse på Sommar-hemmet höst, vinter och vår.

Foto: lektor Olof Hammarsten

 

Sommarhemmet från sjön

T.v. synes hemmets utmärkta badstrand. Rakt ut från verandatrappan ligger båt-bryggan, som senare blivit tillbyggd med en trampolin. Denna har uppförts provisoriskt på den lilla stensättning som synes i bryggans förlängning.

Sjövillan från söder

Sjövillan som är den största byggnaden på Sommarhem-met, är förläggning för real-skolan. Även kuratorn har sin bostad här i denna villa, som dessutom inrymmer ett stort dagrum med radio, bibliotek, tidningar, sällskapsspel, en stor veranda, tvättrum, hall m.m. I förgrunden märkas en del träd och buskar som äro mycket ovanliga på dessa breddgrader och som kanhända hemförts av de sjömän, som förr ägde detta ställe. Till höger på trappan synes kand.B.Gawell, en av de f.d. norralatinare som bered-villigt ställde sig till förfogande vid upprättandet och inredandet av Sommarhemmet.

Köket och badstranden

Längst till vänster ses det staket som avskiljer arkitekt Bernhards tomt från Sommar-hemmets. Till höger om köket skymtar mellan träden diskhuset, i vilket poj-karna diska i skift, olika för varje dag. Till höger synes Sjövillan. På stranden står två av de gamla norralatinare, som hjälpte föreningen att ordna hemmet, kand. H.Juhlin och kand.B.Becker. Bilden tagen från halvön utanför Sommar-hemmet.


 

Marums brygga
Bryggan är en av de mest bety-dande på Björkö och har på sommaren förbindelse dagligen med Stockholm och Norrtelje. Sommartid angöres bryggan
2 - 4 gånger om dagen, medan vintertid endast 2 gånger i veckan. Vid Marums brygga ligger handelsboden, som äges av F.Holm. Denna affär levererar så gott som alla speceri- och förnödenhetsvaror till Sommarhemmet.
 
Fotbollsplanen

Bilden ger åskådaren en god uppfattning om planens ut-seende före iordningställandet. Den har jämnats och tuvor borttagits, varefter målstolpar rests. Planen befinner sig nu i bästa skick, även om den icke besitter fullt de obligatoriska måtten.

Foto: Lektor O.Hammarsten

Bryggan med båtarna

Här ses segelbåten med tillhörande jolle. Båten mäter  10 meter i längd och bär en segelyta på 40 kvm. Hytten rymmer 4 koj-platser förutom andra goda utrymmen.  Sommarhemmet förfogar även över en roddbåt, som ej kommit med på bilden. Ledare för seglingarna m.m. är under-ledaren O.Segersten.