Ett fotoalbum från 1938  Del 2

Sommarhemmet i månsken

I bakgrunden syns en liten halvö, som gränsar omedelbart till Sommarhemmets om-råde och som ägs av arkitekt Bernhard, Stockholm. Bilden tagen från campingom-rådet med badstranden till vänster. Bryggan skymtar svagt till höger.
 

Badstranden

Fjärden utanför Sommarhemmet och som glttrar på bilden är Björköfjärden. Landet till höger är den halvö, som gränsar till hemmet. Stensättningen mitt i vattnet härrör förmod-ligen från något gammalt badhus. Bottnen här består av finaste havssand.


 

Mulnässundet

  Detta sund är beläget strax norr om Marum och skiljer en liten ö från Björkö. Ägorna till vänster arrenderas av fanjunkare Elmerz, Mulnäs gård. Sundet är mycket naturskönt och utgör en omtyckt kanotled  för Sommar-hemmets pojkar. En pittoresk liten träbro sammanbinder ön med fastlandet och på ön brukar vanligtvis  en skock får beta.
 

Sjövillan från sjön

Från bryggan som ligger mitt för verandorna, är denna bild tagen. Ett kraftigt räck skiljer grusplanen från stranden nedanför och en bastant stentrappa för ned till bryggan, där Sommarhemmets båtar ligga förtöjda. Al-trädet i förgrunden är numera borttaget för att bereda fri sikt över badstranden och bryggan.

 

Köket och badstranden

Längst till vänster ses det staket som avskiljer arkitekt Bernhards tomt från Sommar-hemmets. Till höger om köket skymtar mellan träden diskhuset, i vilket pojkarna diska i skift, olika för varje dag. Till höger synes Sjövillan. På stranden står två av de gamla norra-latinare, som hjälpte föreningen att ordna hemmet, kand. H.Juhlin och kand.B.Becker. Bilden tagen från halvön utanför Sommar-hemmet.

Köket

Byggnaden, som är uppförd senare än villorna, inrymmer, förutom kök, 3 matsalar, skafferier och vedbod. Köket är  placerat i husets mitt och matsalarna runtomkring. Personalen förfogar över egen matsal, där även gäster serveras. Därintill äta realskolans pojkar i en stor sal, rymmande 40 personer, samt gymnasiets pojkar i en mindre sal på 20 personer. Matsalarna ha egna ingångar, liksom köket och skafferierna. Diskvatten värmes i en särskild pannmur, belägen vid stranden.

Tallvillan
I denna villa residera gymnasiets pojkar och här bor dessutom ledaren för Sommar-hemmet. Dessutom finnas dagrum, tvättrum, hallar, klädesgarderober, förråd m.m. Bygg-naden är liksom Sjövillan vinterbonad, varför den kan begagnas året om. Under huset ligger huvudkällaren och en visthusbod för trädgårdsredskap. Utanför finnes en platå, kringärdad med järnstaket. 

Deltagarna 1938, 2:a perioden

Motorbåten som synes mitt på bilden, inköptes i juni 1938 och köpet möjliggjordes genom en välvillig donation av Direktör T. Hernód, som även hjälpte Sommarhemmet till en segelbåt. Kanoten till vänster inköpte hemmet för egna medel och kanoten till höger skänktes av kand. Curman. På bilden ses de flesta deltagarna 2:a perioden 1938. På trappan i mitten sitter Sommarhemmets kurator och bredvid honom husmor, fr. S. Nyberg, medan ledaren S.Standar skönjes rakt nedanför husmor på bryggan.


 Sommarhemmets segelbåt

Ett av de vykort från Sommarhemmet som fanns att inhandla i handelsboden i Marum, men även i den egna affären i Tallvillan.
 
Fotbollsplanen

Bilden ger åskådaren en god uppfattning om
planens utseende före iordningställandet. Den har jämnats och tuvor borttagits, varefter målstolpar rests. Planen befinner sig nu i bästa skick, även om den icke besitter fullt de obligatoriska måtten.

Foto: Lektor O.Hammarsten

Sommarhemmet från sjön

T.v. synes hemmets utmärkta badstrand. Rakt ut från verandatrappan ligger båt-bryggan, som senare blivit tillbyggd med en trampolin. Denna har uppförts provisoriskt på den lilla stensättning som synes i bryggans förlängning.
 

Marums brygga

Bryggan är en av de mest betydande på Björkö och har på sommaren förbindelse dagligen med Stockholm och Norrtelje. Som-martid angöres bryggan 2 - 4 gånger om dagen, medan vintertid endast 2 gånger i veckan. Vid Marums brygga ligger handels-boden, som äges av F.Holm. Denna affär levererar så gott som alla speceri- och förnödenhetsvaror till Sommarhemmet.

Sjövillan från söder

Sjövillan som är den största byggnaden på
Sommarhemmet, är förläggning för real-skolan. Även kuratorn har sin bostad här i denna villa, som dessutom inrymmer ett stort dagrum med radio, bibliotek, tidningar, säll-skapsspel, en stor veranda, tvättrum, hall m.m. I förgrunden märkas en del träd och buskar som äro mycket ovanliga på dessa breddgrader och som kanhända hemförts av de sjömän, som förr ägde detta ställe. Till höger på trappan synes kand.B.Gawell, en av de f.d. norralatinare som beredvilligt ställde sig till förfogande vid upprättandet och inre-dandet av Sommarhemmet
.

Sjövillan och stranden

Denna bild är tagen från stensättningen mitt i sjön och ger en klar bild av de goda badmöjligheterna. På stranden en kanaden-sare som tillhör hemmets "flottilj". T.v. vid slutet av stenbarriären ses ett ställ med hand-fat, vilka begagnas vid tvättning. Tvätrummen i villorna användes nämligen endast vid dåligt väder.

Matsalen

På denna bild märker man väl matsalens vackra läge och  ändamålsenliga konstruk-tion. På trappan kapten Personne under sin första inspektionsresa till Sommarhemmet den 2 juni 1938. 
Foto lektor Olof Hammarsten, Sommarhemmets inspektor.


 

 

Köket och stranden
Till vänster om köket ligger diskhuset och därefter badhytterna. Denna del av stranden är tämligen stenig och användes icke till badstrand. På stranden ses kandidaterna Juhlin och Gawell.


 

Personal- och gästvillan

Denna villa, som ej ligger inom själva trädgården och tomten, begagnas uteslu-tande som personalbostäder och gästrum. I bottenvåningen finnas rum för husförestån-darinnan och hennes biträden samt ett f.d. kök, som nyttjas som förrådslokal för linne och sängkläder. Övre våningen upptages av tre små enkla gästrum. som begagnas av pojkarnas föräldrar och målsmän vid deras besök på Sommarhemmet. Villan är rustad för vinterbesök och begagnas av kurator och hans medhjälpare som bostad vid deras vistelse på Sommarhemmet höst, vinter och vår.
Foto: lektor Olof Hammarsten

Bryggan med båtarna

Här ses segelbåten med tillhörande jolle. Båten mäter  10 meter i längd och bär en segelyta på 40 kvm. Hytten rymmer 4 koj-platser förutom andra goda utrymmen.  Sommarhemmet förfogar även över en rodd-båt, som ej kommit med på bilden. Ledare för seglingarna m.m. är underledaren O.Seger-sten.

 


Badstranden

Här ses kapten Personne på Sommar- hemmets badstrand. I bakgrunden köks- lokalerna.   Foto Lektor O.Hammarsten