Ferieskolan eller "Roslagens Universitet"

...Sommarhemmet förfogar över en egen ferieskola, som ledes av en undervisningsvan, välmeriterad lärare med biträde av två assis-tenter. Ferieskolan, som inrymmes i särskilda, från det övriga Sommarhemmet väl skilda lokaler, meddelar undervisning i alla vid läroverket förekommande läro-ämnen till moderata priser...

Norra Latins Sommarhems ferie-
skola blev faktiskt känd för sin 

framgåmngsrika läsning med
eleverna. Fram till tidigt 1960-tal var nämligen den hårda verk-ligheten i den tidens skola den, att hade man inte fått godkända betyg vid vårens skolavslutning blev man inte flyttad till nästa klass. Inför utsikten att behöva "gå om" åter-
stod i så fall bara att plugga under sommaren. Så av andra periodens Sommisdeltagare kunde ganska många vara inskrivna vid "Ros-lagens universitet." 

Se´n, allt under Informators milda(?) färla - och med gott bistånd av informatorsassis-tenterna, som ofta var blivande lärare -  lyckades man i de allra flesta fall "läsa upp" killarna så att de klarade "tentan" med glans och kunde börja höstterminen i rätt klass och med sina gamla kompisar.


 

Så här kunde en anmälan till ferie-läsning se ut: Astrid Lindgren med barnen Lars och Karin, 1940-tal.
                                             
                                                (t.h.)


 

.

 " - - - Lars har trots mina betänksamma
huvudruskningar tagit hyra som jungman - - -
Han har emellertid fått stränga order att mönstra av i svensk hamn i så god tid, att han kan komma till sommarhemmet den 15 juli, och han vill själv också gärna försöka läsa upp sig i R III - - - varpå jag kommer att avleverera
en liten lat dagdrömmande skol-yngling med förhoppning att få tillbaka en ambitiös, flitig och ansvarskännande  ung man, full
av kunskaper i franska, kemi och matematik (3 underbetyg).

Med utmärkt högaktning
Astrid Lindgren
Stockholm den 15 juni 1945"

"Roslagens universitet" Högst upp på berget.


 

 

Sjukstugan eller "Sjukan"

...För de sanitära förhållandena är väl sörjt på Sommarhemmet. Samtliga deltagare åtnjuter fri läkarvård. För beredande av trygg-het åt såväl föräldrar och målsmän som deltagare i händelse av sjuk-

domsfall har överenskommelse träffats med provinsialläkaren, doktor Hägerlund, Väddö, om tillsyn och vård...
...Sommarhemmet förfogar över särskild, medicinskt välutrustad

och ostörd sjukstuga med behand-
lingsrum, sjuksalar och isolerings-rum. Särskild sjukköterska är anställd. Sommarhemmet är abonnent i Räddningskåren.
 

Syster Margareta Arnesson leder städningen, 1959.
 

Celebert besök av professor Gösta Forsell.

Fullt utrustat undersökningsrum.

 

Dags att ta tempen.

.ajssss

Och föräldrar kom på besök...

Söndagar innebar alltid fritid för grabbarna, men det ordet var ett närmast okänt begrepp för ledarna som istället på sin söndagslott kunde få rader av förevisningar och rundvandringar med alla be-

sökande. Enligt förljudande skulle Sigge vid något tillfälle  undrat över vart alla ledare plötsligt hade tagit vägen. För att försöka före-komma nya (?) tendenser till fan-flykt, kom det nästan att höra till

söndagsritualen att han uppma-nade ledarna till omutlig och oav-vislig tjänstvillighet inför dagens väntade anstormning av besökare
  "Uppehåll er här i trädgården!
             Och le för f-n!"

Gästparkering en söndag.