Bilder från förr till nu från Sjövik

Sjövillan sedd från sjösidan 1910-1920.

 

Sjövillan på 1940-talet. Till höger om huvud-ingången låg vaktkontoret och till vänster på väggen, utanför lucka 4, kunde man läsa det senaste numret av Kom-Posten.
 

Tallvillan sedd från trädgården, 1950-tal. Här inrymdes affären, ledarrum och luckorna 14 och 15. På övervåningen aristokrat-luckorna 10, 11 och 12.

Logen.

Synvillan och Rådhuset

BUSSEN
I maj 1957 ställdes en utran-gerad SS-buss (Stockholms Spårvägar) av märket Alfa Romeo upp snett emot Sjuk-stugan Den inreddes till två mysiga logement (nya 2:an och 3:an) 2:an och 3:an hade dess-förinnan legat i Sjövillans över-våning. Där inredde man i stället ett nytt ledarrum och ett nytt sovrum för Chefen.

Interiörbild från bussen.


 

Hamnkontoret och Hamnhuset i förgrunden bygg-des 1956 och framåt. I Hamn-huset låg två assistentrum och längst till höger sjöledarens rum.

Verkstadsbacken med Målar-boden, Vedboden till vänster och Verkstaden till höger, byggda 1944.

 

Förutom telefonnätet fanns också ett rundradionät. Först låg studion på Sigges veranda, varifrån morgonmusiken och olika radioprogram sändes. Här sportledaren Lars-Gunnar Björklund - i träning för sin kom-mande karriär?

Personalvillan användes som kökspersonalens bostad och var vintertid  förläggning vid arbetsläger. Här bodde också ledarassistenterna i ett rum på nedre botten  fram till andra perioden 1949, då de kunde flytta in i den nya assistent-luckan i Synvillan. 

Bastun.


 

Ferieskolan (eller "Universi-tetet"), sedd från vägen nedan-för, var en likadan f.d. barack som Synvillan och uppfördes 1950. Den låg som ett örnnäste uppe på berget, "Törn-berget".

Sjövillan i sin ursprungliga prakt, sedd från trädgården 1918.
 

Sjövillan från sjösidan. Troligen 1930-tal.
 

Tallvillan sedd från stranden, 1950-tal.

 

LOGEN
På vinden förvarades pensio-närernas resväskor och mycket annat. Till mångas förundran låg där uppe också högvis av kvar-glömda eller uttjänta gym-padojor. I bottenvåningen fanns ett par pingisbord. I den norra gaveln låg den ursprungliga sportboden. Där stod även den gamla brandsprutan, innan den nya brandstationen byggdes i samma hus som verkstaden. Många minns nog de tidiga årens skokrig (!) med ledarna som barrikaderade sig i luck-öppningen på övervåningen medan de stridslystna pensio-närerna samlats på backen nedanför, varpå skor kastades i båda riktningarna.

SYNVILLAN och RÅDHUSET
Rådhuset var först bara en stor lucka som sedan delades i två, 16 a-b. Synvillan låg närmast uppställnings-platsen. Den och Ferieskolan var ritad som mon-teringsfärdig "Barack för 12 man (skogs- arbetare) + 1 kocka". Barackerna var kon- struerade 1942 av Hedlundshus i Furudal och hade rekvirerats och uppförts som akutbostäder för baltflyktingar på södra Björkö-Arholma. Förutom att Sigge inför köpet i slutet av 40-talet efter viss ihärdighet hade fått ner det orealistiska pris som först begärts, hade han ställt som ett absolut villkor, att husen blev cyanväterökta. Synvillan uppfördes under första perioden 1949 och fick sitt namn efter den korta byggtiden. Medan en ledare hade rest in till Stock-holm i ett ärende och vid åter-komsten upptäckte att huset redan stod på plats, utbrast:: "Det här liknar ju en synvilla!" Sen fick huset behålla det namnet. Till vänster i Synvillan låg assistentluckan och till höger till en början två stora luckor, som med tiden delades in i fem mindre logement: 17 a,b och c, samt 18 a och b..

 

Hamnkontoret med Hamnhuset i bakgrunden.


 

Brandstationen och Vagnboden till vänster. Innanför portarna stod vagnen med brandsprutan och utrustning som yxor och spadar mm. Brandövningar hölls regelbundet. Till höger vedboden.

Ett nytt radiorum inreddes 1957 på Sjövillans övervåning, i det tidigare filtförrådet klädkam-maren.
 

Stadshuset mitt i trädgården var ursprungligen verkstadsbod, en tid stadsfullmäktiges samman-trädesrum, därefter lucka 19 och sist förråd.


 

Senare tids Sportbod vid fotbollsplanen.
 

På Bernhards tid, 1920-talet, när Tallvillan var fashionabel gästbostad, fanns på baksidan denna vackra terrass.

Sjövillan från sjösidan. 1950-tal, med Kajutan, alla sjöintresse-rades favorittillhåll. Lägg även märke till styltorna som för-varades på den högra väggen.
 

En ståtlig timrad portal hälsade från 1940-talet besökare väl-komna till Sommis med en ljus väg in mot trädgården och Sjö-villan.

Den äldre verkstaden, som senare blev stadshus, förråd
med mera.

Sjövillan på 1970-talet, med Hamnkontoret i bakgrunden.

Matsalen,1950-tal. Det första köket byggdes redan 1932 av Barnens Ö.

Interiör från matsalen.

Tvätthallen sedd från sjuk-stugan. 1950-tal.

Den personliga hygienen var viktig och kontrollerades noga av ledarna, morgon och kväll. 

Hamnkontoret från insidan. 

Verkstadsinteriör, 1950-tal.

 

Sjukstugan hade mottagnings-rum, isolerings- rum och sjuk-sal. Den byggdes senare om till flera mindre rum, samt rum för sjuksköterska. 

"Guden Jönsson" byggdes av pensionärerna själva, mitt i träd-gården. Gudens platta var platsen för många hemlighets-fulla nattliga cermonier.
 

Luckorna 14-15 låg i Tallvillans bottenvåning.