"Stad på låtsas"

är titeln på den för oss välkända filmen och teveprogrammet från 1957 om Norra Latins Sommarhem. 2013 utkom en bok skriven av Joakim Landahl, som är forskare i pedagogik vid Stockholms universitet  och som har lånat filmens titel till sin bok.           


Det bör sägas först som sist, om någon kanske tänkt i dom banorna, att boken inte är skriven som ett slags “...historien om Norra latins sommarhem...”, utan den är författarens analys av Sommarhemmets verksamhet ur historiesociologisk synvinkel där han lagt fokus på den tidens disciplinära tekniker för att frambringa social ordning. 


Författarens intresse för Pojkstaden vid Ålands hav väcktes när han av en ren händelse under en konferens i den f d skol- byggnaden besökte det dåvarande skol- museet och där stötte på det digra materialet om Sommarhemmet. Förutom material hämtat ur Sommarhemmets stora arkiv och stoff från vår hemsida grundas boken främst på intervjuer med f d ledare och pensionärer. Det som då främst intresserat honom är den pedagogiska inriktning som bedrevs i det miniatyrsamhälle som Sommarhemmet ut- gjorde genom dess, som han skriver, på många sätt tidstypiska "experiment" i samhällssimulering. Han beskriver fram- växten av de nyskapande idéer om själv-styrelse i läroverket Norra Latin, något som starkt understöddes av både lärarkollegiet och av skolans föräldraförening och som sedan kom att tillämpas på Sommarhemmet.

Vi som har tillbringat somrar på Sjövik följer lätt hans skildring av t ex Praktiskt arbete, m m, med lönen utbetalad i put men också, där det förekom, ibland förelagda böter i samma hårdvaluta. Hyran av båtar, de alltid varierade inslagen av lek och idrott, för att inte tala om allt spännande och skrämmande som hände nattetid. Och inte att förglömma, den kittlande relationen till Västra Edsviks flickkoloni. Författarens undersökning sträcker sig till och med 1965, den sista sommaren med “Pojkstad”-verksamhet. 


Boken som omfattar 368 sidor med ett 30-tal bilder är utgiven på bokförlaget Daidalos. 

Länk till beställning.

 

Lars Gunnar Björklund beskriver Sommarhemmet i artikeln nedan.

Löjtnant Gustaf Taube har skrivit om Pojkstaden vid Ålands Hav".