"Stad på låtsas"
är titeln på den för oss välkända filmen och teveprog-rammet från 1957 om Norra Latins Sommar-hem. 2013 utkom en bok skriven av Joakim Landahl, som är fors-kare i pedagogik vid Stockholms universitet  och som har lånat filmens titel till sin bok.   
        
Det bör sägas först som sist, om någon kanske tänkt i dom banorna, att boken inte är skriven som ett slags “historien om Norra latins sommarhem”, utan den är författarens analys av Sommar-hemmets verksamhet ur historie-sociologisk synvinkel där han lagt fokus på den tidens disciplinära tekniker för att frambringa social ordning. Författarens intresse förPojkstaden vid Ålands hav väcktes när han av en ren hän-delse under en konferens i den

skolbyggnaden, besökte det dåvarande skolmuseet och där stötte på det digra materialet om Sommarhemmet. Förutom mate-rial hämtat ur Sommarhemmets stora arkiv och stoff från vår hem-sida grundas boken främst på intervjuer med f.d. ledare och pensionärer. Det som då främst intresserat honom är den peda-gogiska inriktning som bedrevs i det miniatyrsamhälle som Sommarhemmet utgjorde genom dess, som han skriver, på många sätt "tidstypiska experiment" i samhällssimulering. Han besk-river framväxten av de nyska-pande idéer om självstyrelse i läroverket Norra Latin, något som starkt understöddes av både lärarkollegiet och av skolans föräldraförening och som sedan kom att tillämpas på Sommar-
hemmet.

Vi som har tillbringat somrar på Sjövik följer lätt hans skildring av t ex Praktiskt arbete, m m, med lönen utbetalad i put men också, där det förekom, ibland förelagda böter i samma hårdvaluta. Hyran av båtar, de alltid varierade ins-lagen av lek och idrott, för att inte tala om allt spännande och skräm-mande som hände nattetid. Och inte att förglömma, den kittlande relationen till Västra Edsviks flickkoloni. Författarens under-sökning sträcker sig till och med 1965, den sista sommaren med “Pojkstad” verksamhet. 

Boken som omfattar 368 sidor med ett 30-tal bilder är utgiven på bokförlaget Daidalos. 

Länk till beställning.

 

"Stad på låtsas"

är titeln på den för oss välkända filmen och teveprog-rammet från 1957 om Norra Latins Sommarhem. 2013 utkom en bok skriven av Joakim Landahl, som är forskare i pedagogik vid Stockholms universitet  och som har lånat filmens titel till sin bok.           


Det bör sägas först som sist, om någon kanske tänkt i dom banorna, att boken inte är skriven som ett slags “historien om Norra latins sommarhem”, utan den är författarens analys av Sommarhemmets verksamhet ur historiesocio-logisk synvinkel där han lagt fokus på den tidens discip-linära tekniker för att frambringa social ordning. 


Författarens intresse för Pojkstaden vid Ålands hav väcktes när han av en ren händelse under en konferens i den f d skol- byggnaden besökte det dåvarande skol- museet och där stötte på det digra materialet om Sommar-hemmet. Förutom material hämtat ur Sommarhemmets stora arkiv och stoff från vår hemsida grundas boken främst på intervjuer med f d ledare och pensionärer. Det som då främst intresserat honom är den pedagogiska in-riktning som bedrevs i det miniatyrsamhälle som Sommar-hemmet utgjorde genom dess, som han skriver, på många sätt tidstypiska "experiment" i samhällssimulering. Han beskriver framväxten av de nyskapande idéer om själv-styrelse i läroverket Norra Latin, något som starkt under-stöddes av både lärarkollegiet och av skolans föräldra-förening och som sedan kom att tillämpas på Sommar-hemmet.

Vi som har tillbringat somrar på Sjövik följer lätt hans skildring av t ex Praktiskt arbete, m m, med lönen utbe-talad i put men också, där det förekom, ibland förelagda böter i samma hårdvaluta. Hyran av båtar, de alltid varie-rade inslagen av lek och idrott, för att inte tala om allt spännande och skrämmande som hände nattetid. Och inte att förglömma, den kittlande relationen till Västra Edsviks flickkoloni. Författarens undersökning sträcker sig till och med 1965, den sista sommaren med “Pojkstad” verk-samhet. 


Boken som omfattar 368 sidor med ett 30-tal bilder är utgiven på bokförlaget Daidalos. 

Lars Gunnar Björklund beskriver Sommarhemmet i artikeln nedan.

Löjtnant Gustaf Taube har skrivit om Pojkstaden vid Ålands Hav".