Föredragningslista
vid Föreningen Norra Latinares årsmöte den 27 april 2015

Plats: Norra Latin

§ 1.  Mötets öppnande
§ 2.  Val av mötesordförande
§ 3.  Val av sekreterare vid mötet
§ 4.   Val av två justeringsmän
§ 5.   Styrelsens berättelse för 2014
§ 6.   Revisorernas berättelse
§ 7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8.   Disposition av behållningen från föregående år
§ 9.   Förslag från styrelsen eller medlem.    Inga sådana förslag finns anmälda.
§ 10. Val av
         Ordförande
         Övriga styrelseledamöter (minst fyra, högst åtta ledamöter)
         Valberedningens förslag återfinnes på omstående sida.
§ 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
         Valberedningens förslag återfinnes på omstående sida.
§ 12. Val av valberedning om tre personer
§ 13. Fastställande av årsavgift
§ 14. Övriga ärenden
§ 15. Avslutning

  

Till  Föreningen Norra Latinare Årsmötet 2015


Valberedningens förslag till styrelse för 2015

Förslag till styrelsens ordförande:
Valberedningen föreslår omval av nuvarande ordförande Rolf Lindby.

Ny ledamot:
Valberedningen föreslår till ny ledamot Sven Grahn .

Omval:
Valberedningen förslår omval av övriga nuvarande ledamöter.

Kommentar: Vi uppfattar att styrelsens interna fördelning på befattningar (sekreterare, skattmästare, klubbmästare) och uppgifter görs av styrelsen.

Valberedningens förslag till revisorer 2015
Revisorer: Ove Ankerton och Rolf Berggren.
Suppleant.Christer Leijonhufvud

Valberedningen har bestått av Carl Norrbom (sammankallande), Olof Wallin, Lars Ölander

Carl Norrbom
Vallentuna 2015-04-10